Egzamin na tłumacza przysięgłego – czy warto?

Z pewnością wielu tłumaczy nie raz zastanawiało się, czy warto jest zdobyć uprawnienia tłumacza przysięgłego. Jakie są zalety i wady posiadania uprawnień tłumacza przysięgłego? Jak przygotować się do egzaminu, aby zwiększyć swoje szanse? W dzisiejszym artykule piszemy o cieniach i blaskach zawodu tłumacza przysięgłego. Zapraszamy do lektury.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?Zacznijmy może od przybliżenia, kim jest tłumacz przysięgły i czym różni się on od tłumacza „zwykłego”. Tłumacz przysięgły posiada potwierdzone wpisem na listę tłumaczy uprawnienia do wykonywania przekładów – między innymi dokumentacji procesowej, czy urzędowej, a także uwierzytelniania przekładów dokonanych przez kogoś innego. Nieodłącznym atrybutem przysięgłego tłumacza jest pieczęć, za pomocą której potwierdza on wszystkie wykonane przekłady.

Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, która obowiązuje od dnia 27 stycznia 2005 r. Do egzaminu na tłumacza przysięgłego może przystąpić każdy. Należy jednak pamiętać, że aby móc zostać zaprzysiężonym na tłumacza przysięgłego po zdanym egzaminie, należy spełnić wymogi zawarte w art. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, zgodnie z którym tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która:

  1. ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
  2. zna język polski;
  3. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
  5. ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1;
  6. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski (egzamin na tłumacza przysięgłego).

Zalety posiadania uprawnień tłumacza przysięgłegoZalety posiadania uprawnień tłumacza przysięgłego

Tłumacze przysięgli są upoważnieni do współpracy z instytucjami państwowymi – przede wszystkim sądami, prokuraturą, policją, urzędem celnym, czy innymi tego typu jednostkami. Wiele spośród tych zleceń polega na przekładzie schematycznych dokumentów, co zajmuje mało czasu, jednocześnie przynosząc zyski. Wykonywanie tłumaczeń przysięgłych można zatem potraktować jako główne albo dodatkowe zajęcie zawodowe. Ponadto tłumacz, który posiada uprawnienia do wykonywania przekładów przysięgłych, najczęściej budzi większe zaufanie, co przekłada się na większe zainteresowanie ofertą tłumaczeń wśród klientów bezpośrednich.

A teraz wady…

A teraz wady...Posiadanie tytułu tłumacza przysięgłego i pieczęci to jednak nie tylko przywilej, ale również obowiązek. Tłumacz, wezwany przez sąd, prokuraturę, czy inną instytucję musi się stawić i wykonać przekład. Nawet w środku nocy. Odmówić można, ale jedynie z ważnych powodów. Co więcej, stawki za tłumaczenia realizowane na rzecz organów państwowych są regulowane odgórnie i, delikatnie mówiąc, nie należą do najwyższych. Na stronie TEPIS-u można dokładnie przyjrzeć się stawkom wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego na rzecz organów z podziałem na cztery grupy językowe.

Z pewnością decyzję o przystąpieniu do egzaminu państwowego warto jest podjąć świadomie, po rozważeniu wszystkich „za” i „przeciw”. Jeśli interesuje Cię praca jako tłumacz przysięgły i chcesz spróbować swoich sił w tym kierunku, teraz czeka Cię nie lada wyzwanie – musisz zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. Aby móc rozpocząć pracę w tym zawodzie, należy bowiem zdać bardzo wymagający egzamin państwowy obowiązujący od 2005 r.

Egzamin ten składa się z dwóch części: ustnej i pisemnej, a jego zdawalność jest dość niska (ok. 25 – 30%).

Opłata egzaminacyjna wynosi 800 zł i należy ją uiścić w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wyznaczeniu daty egzaminu na tłumacza przysięgłego. Aby jak najlepiej przygotować się do egzaminu, warto zapoznać się z książkami i artykułami o tematyce prawniczej widniejącymi na liście sporządzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Poza tym, organizowane są specjalne kursy podnoszące umiejętności w zakresie tłumaczenia prawniczego i sądowego oraz przygotowujące do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Zakup książek jak i kurs pomoże Ci opłacić Zaimo – lider na polskim rynku pożyczkowym. Dzięki nam uzyskasz szybką pożyczkę na bardzo atrakcyjnych zasadach, którą zwrócisz w 36 dogodnych ratach. Chętnie wspieramy osoby ambitne i otwarte na świat, które nie boją się nowych wyzwań i chcą inwestować w siebie 🙂