Polacy są oszczędni?

Polacy-są-oszczędni?Choć brzmi to nieco niewiarygodnie, biorąc pod uwagę nadal niski poziom zarobków odnotowany w Polsce- okazuje się, że coraz częściej zwracamy uwagę na ponoszone wydatki. Ma to bezpośredni wpływ na zwiększenie się portfela oszczędności Polaków i podwyższenie standardów życia. W roku poprzednim, wartość wydatków zmalała o 0,5 proc. w stosunku do 2012 roku. Choć nadal znaczna większość gospodarstw domowych uznaje swoją sytuację materialną za przeciętną, coraz więcej osób ocenia swój stan majątkowy jako dobry lub bardzo dobry.

Racjonalne rozporządzanie budżetem

Wraz z niewielkim, acz systematycznym wzrostem przeciętnego dochodu przypadającego na statystycznego Polaka, GUS odnotował spadek wydatków podnoszonych między innymi na zakup żywności, a przy tym wzrost zainteresowania produktami luksusowymi, jakimi są najnowsze sprzety AGD/ RTV. Najwyższy dochód rozporządzalny, przypadający na 1 osobę w gospodarstwie domowym, odnotowano wśród osób pracujących na własny rachunek ( 1581,05 zł) oraz wśród emerytów ( 1415,23 zł). Wydatki ponoszone przez tych pierwszych kształtowały się na poziomie 1288,31 zł w ciągu miesiąca, a w kolejnej grupie osób na poziomie 1197,83 zł. Z kolei w przypadku pracowników średni dochód wyniósł 1305,87 zł, w stosunku do wydatków opiewających na kwotę 1050,32 zł. Tymczasem wydatki ponoszone przez rolników pozwoliły na zaoszczędzenie średnio około 370 zł. Najmniej oszczędną grupa okazali się być renciści, którzy byli w stanie zaoszczędzić wyłącznie około 60 zł. Jak podkreśla GUS w sporządzonym raporcie, taka sytuacja może być uwarunkowana ograniczoną sposobnością do comiesięcznego odkładania określonych kwot pieniędzy, wynikającą głównie z tytułu niskich przychodów. Choć przeprowadzone badanie wykazało, że wydatki na niektóre produkty żywnościowe zmalały, ogółem środki ponoszone na utrzymanie, związane z pokryciem podstawowych kosztów, takich jak wyżywienie. rosły Nadal udział żywności w ogóle wydatków wyniósł 24,9 proc. W roku 2012 wydatki ponoszone na żywność wynosiły 21,2 proc. całości ponoszonych kosztów). Sumpt poniesiony tytułem opłat za użytkowanie mieszkania oraz energię wyniósł 20,8 punktów procentowych w stosunku do całości wydatków. Podkreśla się, że wzrost wydatków odnotowano w dziedzinach dotyczących zdrowia, rekreacji, kultury, czy też transportu- niemal pięciokrotnie wyższe.

Kto najwięcej oszczędza?

Jak pokazują wyniki opublikowane przez GUS, województwami, w których odnotowano najwyższy dochód rozporządzalny są: śląskie, dolnośląskie, mazowieckie, pomorskie, opolskie oraz łódzkie. Najwyższe wydatki ponoszone na osobę są w województwie mazowieckim , a najniższe w województwie podkarpackim. Jak się okazuje, w 2013 roku, najwięcej oszczędności mogły odłożyć bezdzietne małżeństwa- wśród tej grupy, dochód rozporządzalny przypadający na 1 osobę wyniósł o 44,2 proc. powyżej średniej krajowej. Z kolei najmniej oszczędności miały szasnę zebrać małżeństwa posiadające troje lub więcej dzieci. W ich przypadku dochód był niższy niemal o 40 proc. w stosunu do średniej krajowej. Należy także podkreślić, iż poniżej średniej plasowały się wydatki gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi.